Algemene voorwaarden

DIERENUITVAARTCENTRUM VENLO

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 •  Dierenuitvaartcentrum Venlo is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 74260596 met BTW nummer NL1606.32.778.B01 en is gevestigd te Venlo op de Guido Gezellestraat 36 5921 TZ .
 • Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of zaken worden geleverd.
 • Overeenkomst: de tussen het Dierenuitvaartcentrum Venlo en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het leveren van zaken.

Artikel 2 – Overeenkomst 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen het Dierenuitvaartcentrum Venlo en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 • Wijziging van de Overeenkomst kan alleen geschieden door schriftelijke en of e-mail bevestiging van het Dierenuitvaartcentrum Venlo.

Artikel 3 – Diensten

 

 • Bijna alle uitvaartdiensten van het Dierenuitvaartcentrum Venlo hebben een besloten karakter daarom zijn de diensten niet voor publiek toegankelijk.
 • Het Dierenuitvaartcentrum Venlo en zijn werknemers hebben altijd toegang tot de verschillende ruimten, ook als die gebruikt worden voor diensten.
 • Ingeval Opdrachtgever niet binnen drie dagen na Overeenkomst aangeeft in welke vorm de uitvaart dient plaats te vinden collectief, individueel of individueel extra, is het Dierenuitvaartcentrum Venlo gerechtigd om te kiezen voor een collectieve resomatie. 

Artikel 4 – Tarieven

 

 • Het Dierenuitvaartcentrum Venlo verricht de uitvaart of stelt de andere op het opdrachtformulier vermelde diensten ter beschikking tegen de op zijn tarievenlijst vermelde tarieven.

Artikel 5 – Annulering

 

 • Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is Opdrachtgever een tarief verschuldigd van minimaal € 5,50 administratiekosten en de eventuele vervoerskosten van minimaal € 12,50 ongeacht of Opdrachtgever de Overeenkomst niet of gedeeltelijk heeft uitgevoerd.

Artikel 6 – Betaling

 

 • Degene die de Overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten.
 • Betaling geschiedt contant, via pinautomaat of binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Als betaling geschiedt middels automatische incasso, maar de betaling wordt gestorneerd of om enige andere reden niet plaatsvindt, dan dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het volledige factuurbedrag alsnog binnen veertien dagen na de factuurdatum wordt voldaan.
 • Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever als dan gehouden tot vergoeding van alle te maken (incasso)kosten en kosten van een gerechtelijke procedure verband houdende met (volledige) betaling van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt. Het Dierenuitvaartcentrum Venlo maakt gebruik van Hafkamp Gerechtsdeurwaarders te Venlo zie ook: https://www.hafkamp.nl/
 • Reclames betreffende de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 

 • Alle door het Dierenuitvaartcentrum Venlo geleverde zaken blijven eigendom van het Dierenuitvaartcentrum Venlo totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar betalingsverplichtingen tegenover het Dierenuitvaartcentrum Venlo.

Artikel 8 – Termijn

 

 • Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 9 – Asbestemming

 

 • Indien de asbestemming bij een individuele of individuele extra crematie niet binnen drie dagen na de datum van de resomatie aan het Dierenuitvaartcentrum Venlo schriftelijk is medegedeeld, is het Dierenuitvaartcentrum Venlo – na schriftelijke of per e-mail aanmaning – gerechtigd de as te verstrooien op de door hem aangegeven bestemming. De bijkomende kosten worden integraal doorbelast aan Opdrachtgever.

Artikel 10 – Opschortingrecht

 

 • Het Dierenuitvaartcentrum Venlo is gerechtigd de afgifte van het as op te schorten, totdat Opdrachtgever al haar/zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. 

Artikel 11 – Overmacht

 

 • Indien het Dierenuitvaartcentrum Venlo zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat het Dierenuitvaartcentrum Venlo alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat het Dierenuitvaartcentrum Venlo tot enige schadevergoeding tegenover Opdrachtgever gehouden is. 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 

 • Het Dierenuitvaartcentrum Venlo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het Dierenuitvaartcentrum Venlo is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • De aansprakelijkheid van het Dierenuitvaartcentrum Venlo is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien het Dierenuitvaartcentrum Venlo aansprakelijk is voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van het Dierenuitvaartcentrum Venlo beperkt tot maximaal het factuurbedrag althans dat gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Het Dierenuitvaartcentrum Venlo is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het Dierenuitvaartcentrum Venlo.

Artikel 13– Toepasselijk recht

 

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.

Dierenuitvaartcentrum Venlo is het eerste dierenuitvaartcentrum in de regio Venlo. 

Onze missie

Elk huisdier verdient een waardig afscheid dat u als familie bijblijft. 

Onze waarden